ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ COLORS OF GREECE

16/4/20181. Η εταιρία χρωμάτων Ντρουκφάρμπεν Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. [στο εξής: «Διοργανώτρια Εταιρία»] διοργανώνει διαγωνισμό [στο εξής: «Διαγωνισμός»] για την ανάδειξη ύστερα από κλήρωση πέντε (5) νικητών με δώρο 1 δοχείο (δέκα) 10 λίτρων στην απόχρωση που επιθυμεί ο κάθε νικητής [στο εξής: «Δώρο»] και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30/4/2018. Η κλήρωση θα γίνει μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι θα συμμετέχουν κάνοντας “like” και “share” το post του διαγωνισμού, κάνοντας follow τον λογαριασμό της KRAFT Paints στο Instagram @kraftpaintsgreece και κάνοντας σχόλιο στην ανάρτηση του Διαγωνισμού την αποχρωση που τους θυμίζει Ελλάδα στη σελίδα στο Facebook σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι «Ντρουκφάρμπεν» Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.» καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι πρώτου βαθμού.

3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου με επίσκεψη του ενδιαφερομένου σε δικτυακό τόπο (σελίδα facebook) στο διαδίκτυο (internet) και συγκεκριμένα, με σχόλιο στην ανάρτηση του διαγωνισμού στο Facebook στη σελίδα της KRAFT Paints «https://www.facebook.com/KraftPaintsGreece». Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό οφείλουν να κάνουν like” και “share” την ανάρτηση του διαγωνισμού, να κάνουν follow τον λογαριασμό της KRAFT Paints στο Instagram @kraftpaintsgreece και να κάνουν σχόλιο στην ανάρτηση του Διαγωνισμού την αποχρωση που τους θυμίζει Ελλάδα. H συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

4. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημέρες, από 16/04/18 έως και 30/04/18.Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 30/04/2018 στα γραφεία της Διοργανωτριας Εταιρίας. Θα κληρωθούν ηλεκτρονικά πέντε  (5) νικητές, καθώς και ένας (1) έως τρεις (3) επιλαχόντες, για την περίπτωση που κάποιος νικητής δεν παραλάβει το Δώρο του ή ακυρωθεί ως τέτοιος, βάσει των παρόντων Όρων Συμμετοχής. Το Δώρο θα παραληφθεί κατόπιν συνεννόησης  της Διοργανώτριας Εταιρίας με το νικητή.

5. Το ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στη σελίδα στο Facebook της KRAFT Paints «https://www.facebook.com/KraftPaintsGreece», μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης από τη Διοργανώτρια Εταιρία. Τα ονοματεπώνυμα των Επιλαχόντων δεν θα ανακοινωθούν, κατ’ αρχήν, θα παραμένουν όμως σε σχετικό αρχείο της Διοργανώτριας Εταιρίας, για την ασφάλεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια Εταιρία θα ενημερώσει τους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με την ανάδειξή τους μέσω προσωπικού μηνύματος στο facebook.

6. Οι νικητές μπορούν για οποιονδήποτε λόγο να αρνηθούν την παραλαβή των Δώρων, οπότε κι αυτόματα αποχαρακτηρίζονται από νικητές. Πιθανή άρνηση παραλαβής πρέπει να υποβληθεί γραπτώς, . Η Διοργανώτρια Εταιρία  απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρων σε περιπτώσεις που με οποιοδήποτε  τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι παρόντες όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η μη εμφάνιση νικητή για παραλαβή του Δώρου εντός 10 ημερών από την ενημέρωσή του περί ανακήρυξης του ως νικητή ή η άρνηση παραλαβής του Δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγονται και την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου.

7. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων είναι κάτω των 18 ετών ή εργάζεται στη Διοργανώτρια Εταιρία , ή είναι α' βαθμού συγγενικό τους πρόσωπο, ή αρνηθεί να ανακηρυχθεί νικητής σε οποιαδήποτε θέση, το Δώρο που αντιστοιχεί στη θέση που κατέλαβε, το παραλαμβάνει ο αντίστοιχος επιλαχών, εφόσον δεν είναι κάτω των 18 ετών ή δεν είναι εργαζόμενος  στην άνω Εταιρία ο ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο α' βαθμού.

8. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας, ενδεικτικά, τοπικών αργιών και εορτών, καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου, ή εν γένει άλλων πράξεων ή παραλείψεων που δεν οφείλονται σε δικό  της σφάλμα. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις  της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου   της.

9. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας κάρπωσης των Δώρων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία του νικητή ή τρίτου που σχετίζεται με το Δώρο.

10. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου  της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Site για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

11. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Site ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από το Διαγωνισμό και η Διοργανώτρια Εταιρία θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να ακυρώσοει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει υπάρξει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

12. Με δεδομένο ότι η Διοργανώτρια Εταιρία, θα προβεί στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού σε επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των Συμμετεχόντων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του (δημοσιοποίηση των ονομάτων των Νικητών στο site, ), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων. Οι Συμμετέχοντες,  κατά την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων και υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν ειδική ρητή συναίνεση προς τη Διοργανώτρια Εταιρία, δίνουν έτσι δικαίωμα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν α) για τον Διαγωνισμό ή/και τις κληρώσεις από τη Διοργανώτρια Εταιρία, δι' αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια Εταιρία είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια Εταιρία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού, και β) για την αποστολή σε αυτούς ενημερωτικών επιστολών (newsletters) και γενικότερα μηνυμάτων από την εταιρεία Ντρουκφάρμπεν Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. Οι Συμμετέχοντες και οι νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της Διοργανώτριας Εταιρίας εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται.  Κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη Διοργανώτρια Εταιρία την  διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο. Η Διοργανώτρια Εταιρία από την πλευρά της δεσμεύεται να κάνει καλόπιστη χρήση των στοιχείων των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη.

13. Οι νικητές δεν έχουν δικαίωμα εξαγοράς των Δώρων σε χρήματα. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν αλλάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, η ποσότητα και γενικά η σύνθεση του Δώρου και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή τους με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν μεταφέρονται χρονικά.

14. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε κόστη προκύψουν πέρα από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

15. Η Διοργανώτρια Εταιρία έχει το δικαίωμα να διακόψει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό, οποιοδήποτε μέρος αυτού, ή/και την κλήρωση, να τροποποιήσει τους όρους αυτού και της κλήρωσης, να μεταβάλει το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της κλήρωσης, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα με άλλα, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική αναφορά στο Site. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των Δώρων, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας  έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.

16. Η δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους .

17. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες Όρους και τον Διαγωνισμό, θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Παρέχω ρητώς τη συγκατάθεσή μου προς την εταιρία να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά μου δεδομένα για διάρκεια 1 (ενός) έτους για λόγους ενημέρωσης και προώθησης προϊόντων, έχοντας δικαίωμα να αιτηθώ ανά πάσα στιγμή την ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, συμπλήρωση, διαγραφή των προσωπικών μου δεδομένων, σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)


 Επιστροφή στη λίστα

Ντύνουμε τον χώρο σας με χρώματα!

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο των χρωμάτων, και με ανθρώπους που εργάζονται με υπευθυνότητα, η εταιρεία Kraft Paints σας δίνει τα εφόδια που χρειάζεστε για να καταστήσετε τον χώρο σας όμορφο και φωτεινό.

Τα χρώματα τοίχου δεν αποτελούν απλά αποχρώσεις που αποδίδουν την αίσθηση του καινούργιου. Είναι τα βασικά μέσα που δίνουν στον χώρο σας χαρακτήρα και ύφος και σας προσφέρουν την δυνατότητα να εκφράσετε την δική σας προσωπική αισθητική.

Η έμπνευσή μας για την απόδοση μεγάλης ποικιλίας αποχρώσεων βρίσκει την υλοποίησή της, μέσα από την χρήση προηγμένου εξοπλισμού αλλά και την εμπειρία και την τεχνογνωσία των ανθρώπων της Kraft.

Φροντίζουμε πάντα να διερευνούμε τα οφέλη της προόδου και της εξέλιξης και να τα εντάσσουμε στην νοοτροπία μας, η οποία υπαγορεύει:

• την μέγιστη απόδοση,
• την ασφάλεια του προϊόντος
• αλλά και την πλήρη ικανοποίηση των συνεργατών και των πελατών μας από την εφαρμογή

Τα χρώματα τοίχων της Kraft, καθιστούν το βάψιμο σπιτιού εύκολη υπόθεση, καθώς η εφαρμογή τους αποδίδει το επιθυμητό αποτέλεσμα με λίγες κινήσεις, ενώ τα ιδιαίτερα χρώματα από τα οποία έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε, βελτιώνουν την εικόνα των εργασιακών χώρων και δημιουργούν ιδανικό περιβάλλον για τους χώρους κοινωνικής εστίασης.

Δεν είναι πάντοτε απαραίτητη μια πλήρης αλλαγή ώστε ο χώρος σας να αλλάξει και να ανανεωθεί. Τις περισσότερες φορές χρειάζεται απλά λίγο χρώμα.

Η Kraft, σας δίνει την παλέτα!

Disclaimer